Symbolika ultrapravicových hnutí

Od počátku své existence využívají rasističtí skinheads široké spektrum různých symbolů, jejichž používání sleduje čtyři hlavní cíle.

Zaprvé napomáhá jednotlivci identifikovat se s hnutím, členům hnutí poznat svoje sympatizanty a rozeznávat se mezi sebou na první pohled. Zejména v případě koncertů White Power music, které jsou organizovány jako soukromé oslavy, je vnější symbolika v podobě nášivek jedním z identifikátorů, který zaručuje bezproblémový vstup na koncert.

Zadruhé je prostřednictvím symbolů vytvářena mystika hnutí. Symboly představují vyjádření určité myšlenky, ideje či odkazu, jednotlivá hnutí se prostřednictvím svých členů deklarují jako jejich pokračovatelé a nositelé jejich myšlenek do budoucna. Vytváří se struktura symbolů, hnutí se posiluje, neboť sdílí myšlenku určenou pouze vybraným jednotlivcům.

Zatřetí umožňuje používání zástupných symbolů vyjádřit rasistické, xenofobní a antisemitské myšlenky způsobem, který není otevřeně rasistický, xenofobní či antisemitistický, neodporuje zákonu a není tedy stíhatelný.

Začtvrté především v případě verbálních projevů, skandování hesel, dochází k posilování pocitu moci, síly a sounáležitosti se skupinou, resp. neonacistickou organizací.

Rasističtí skinheads užívají především starogermánské runy, symboliku nacistického Německa, kryptogramy, personifikované symboly, symboliku barev či vlastní stylizované znaky a hesla.

Symbolika je neonacisty využívána při grafické úpravě tištěných materiálů, CD bookletů, materiálů šířených po internetu a webových stránek. Grafická úprava textu nebo webových stránek zpravidla využívá stylizovaného písma a barevnosti. Běžně se autor článku podepisuje kryptogramem 88, resp. 8814. Symbolika se také šíří v podobě nášivek, vlajek a transparentů. Širokou škálu symbolů je možné nalézt na oblečení určeném pro rasistické skinheads. Obaly s White Power music jsou dalším prostorem, kde jsou znázorňovány starogermánské runy či symbolika nacistického Německa. Obal CD tak presumuje jeho obsah, je pro posluchače čitelnější a v této souvislosti i prodávanější. Symbolická hesla a slogany jsou skandovány na koncertech a demonstracích neonacistů. Mezi neonacisty je stále oblíbenější nechat se tetovat obrázkem se stylizovaným starogermánským hrdinou, vojákem SS, vikingskou runou či symbolickým nápisem.

Krátký exkurz do problematiky symboliky ultrapravicových hnutí

Jako vhodné se jeví rozdělení symbolů zneužívaných neonacisty a rasistickými skinheads tak, jak jej provedl dr. Chmelík[1]. Jednotlivé symboly mohou být považovány za (1) otevřeně nebo (2) latentně rasistické, xenofobní nebo antisemitistické nebo (3) za symboly bez rasistického, xenofobního nebo antisemitského zaměření. Do první kategorie jsou řazeny ty symboly, se kterými většinová populace spojuje rasovou, národnostní či třídní zášť a chápe je jako symboly závadové a ohrožující určitou skupinu obyvatel. Jedná se především o symboly zneužité nacistickým a fašistickým režimem (hákový kříž, Totenkopf, dvě Sig-Rune). Druhou kategorii tvoří symboly, u kterých není jejich závadovost široké veřejnosti jasná na první pohled. Izolovaně používané symboly neznamenají nebezpečí pro menšinovou skupinu obyvatel. Význam jednotlivých symbolů není často zcela zřejmý a jednoznačný (keltský kříž, některé severské runy, symbolika čísel, symbolika barev, akronymy). Do třetí kategorie jsou zařazeny zcela nezávadné symboly, většinou nápisy (IAN STUART, SKINHEAD atd.). Jsou-li symboly druhé a třetí kategorie spojeny se symboly z první kategorie, budou posuzovány jako závadové, tedy podporující a propagující rasovou a jinou zášť, a jako takové budou zakázány a jejich veřejné nošení stíháno podle § 260 a § 261.

Runové písmo
Písmo používané Kelty, Germány a Vikingy. Nejpropracovanější je abeceda zvaná fulthark, jednotlivé runy mají fonetický i symbolický význam. Mnoho run bylo zneužito nacistickým Německem.

Nacistická a fašistická symbolika
V souvislosti s vytvářením mýtu Třetí říše docházelo k zneužívání řady symbolů. Jako nejvhodnější byly zvoleny předrunové symboly (hákový kříž), keltské, starogermánské a vikingské runy (Sig-Rune, Wolfangel, Leben-Rune, Odal-Rune aj.), kříže (hákový kříž, keltský kříž, dvojitý kříž) a staroněmecký symbol smrtihlava (Totenkopf). Jednotlivé symboly sloužily k označení fašistických a nacistických jednotek (SS, SA, divize Waffen SS aj.), jednotlivých organizací v rámci NSDAP (projekt Lebensborn, Rasový a osídlovací úřad) a další státních organizací.

Symboly zneužívané rasistickými skinheads
Kromě výše uvedených je neonacisty s oblibou využíván např. keltský kříž[2], který samostatně nepředstavuje podporu fašismu nebo nacismu a někdy se zástupně používá místo svastiky a oregon (triskele), znak rasistické organizace působící v Jihoafrické republice podílejícího se na politice apartheidu, v současnosti je velmi oblíbený mezi rasistickými skinheady.

Symbolika čísel
Symbolika čísel musí být vykládána v souvislosti s prostředím, kde jsou dané číslice používány. V podání neonacistů a rasistických skinheads číslo zpravidla představuje pořadí písmena v abecedě, typicky se jedná o čísla 18 (AH – Adolf Hitler), 88 (HH – Heil Hitler), 28 (BH – Blood and Honour). Dále je s oblibou používáno číslo 14, počet slov anglické věty (We must secure the existence of our people and a future for white children)[3], resp. číslo 10 (My musíme chránit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí).

Hesla, nápisy, slogany
Neonacisté a nacionalisté užívají řadu sloganů. Některé z nich jsou zjevně rasistické, jiné jsou po-užívány symbolicky. Hesla jsou v podobě nášivek či potisků nošena jako vnější označení příslušnosti k určité neonacistické skupině nebo jako vyjádření sympatií s ideologií nacismu a fašismu. Jednotlivá zástupná hesla jsou připojována za tištěná nebo internetem šířená prohlášení. Běžně jsou hesla skandována na demonstracích neonacistických organizací nebo na koncertech White Power music. Koncem 90. let byla díky státní represi otevřeně rasistická a nacistická hesla vystřídána symbolickými slogany a zkratkami. Nejčastěji se používají zkratky RAHOWA (Racial Holy War), BaH, BHS, ISD, POW, ZOG, ACAB[4], atd. Odkazem na přední postavy na-cismu, fašismu, neonacismu nebo White Power hudební scény dochází k personifikaci jednotlivých sloganů, nejčastěji se jedná o jména Rudolfa Hesse, Iana Stuarta, Vlastimila Pechance.[5]

[1] Chmelík, Jan, Symbolika extremistických hnutí, Trivis, Praha 2000
[2] během 2.světové války symbol 33.divize Waffen-SS
[3] Autorem je americký neonacista David Lane, člen teroristické organizace The Order, v současnosti odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody ve výši 190let za organizování trestné činnosti této organizace.
[4] BaH – Blood and Honour, BHS – Bohemia Hammer Skins, ISD – Ian Stuart Donaldson, ZOG – Zionist Occupation Government, POW – Prisoners of War, ACAB – All Cops Are Bastards
[5] Vlastimil Pechanec je rasistický skinhead, odsouzen v roce 2003 za vraždu Roma Oty Absolona k 17letů nepodmíněného trestu. Většinou rasistických skinheads je považován za nevinného a oběť politického systému.

Symbolika neonacistických hnutí a její stíhatelnost

Nošením určitých symbolů se rasističtí skinheads mohou dopustit trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka a vystavit se tak trestu nepodmíněného odnětí svobody až na pět, resp. osm let, to v případě, že spáchají takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným podobně účinným způsobem. Autorům tohoto textu není znám případ, kdy by byl někdo pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu pouze za užití určitého výše uvedeného symbolu. Tresty obecně prospěšných prací, peněžité tresty, uložení určitých omezení či povinností jsou však využívány zcela běžně a podle našeho názoru odpovídají společenské nebezpečnosti veřejného nošení zmíněných symbolů. Aby mohl být nositel či ten, kdo užije symbol jako součást textů, stíhán podle §260, musí být splněny dvě základní podmínky. Zaprvé symbol musí být nošen veřejně, zadruhé musí jít o takový symbol, který je schopen získat příznivce, posílit hnutí nebo rozšířit jeho vliv. Požadavek, aby hnutí, kterému je symbolem poskytována podpora nebo které je symbolem propagováno, skutečně existovalo, byl judikován Nejvyšším soudem v kauze Mein Kampf, ale podle našeho názoru se jedná o příliš zužující výklad trestního zákona, který nemá z praktického hlediska naději na úspěch a měl by být překonán.
Symbol je nošen veřejně, je-li nošen před nejméně dvěma lidmi. Z tohoto hlediska se jeví jako nepřípustná zcela běžná praktika Policie ČR, shrnování rukávů triček rasistických skinheads za účelem odhalení závadového tetování nebo zabavování sice závadových, ale v tašce nesených věcí s neonacistickými symboly. Symbol by měl splňovat podmínku dostatečné veřejné známosti, jistě nelze z podpory a propagace obvinit sportovce s číslem dresu 88. Vždy musí být zkoumána otázka nebezpečnosti činu pro společnost. Nošení daných symbolů lze považovat za společensky méně nebezpečné než další chování (např. financování), které je možné subsumovat pod §§ 260, 261, 261a.
Jako ideální se jeví řešení, které přijali němečtí zákonodárci. Zákonem je zde zakázána podpora a propagace hnutí potlačujících práva a svobody člověka formou nošení určitých symbolů, podzákonnou normou jsou pak precizovány jednotlivé symboly, hesla, věty či písně, které jsou považovány za závadové ve smyslu trestního zákona.
Podzákonná norma rozlišuje několik kategorií symbolů a verbálních projevů. Do první kategorie spadají ty symboly, které jsou automaticky zakázané, ve druhé kategorii, ty, které jsou zakázané jen na srazech neonacistů, v další kategorii ty symboly, které jsou ve spojení se symboly z první kategorie. Toto řešení je ideální především proto, že v každém časovém okamžiku umožňuje stanovit, co je trestné a co není trestné. Poskytuje tak obyvatelům NSR právní jistotu, vymezuje mantinely, co je zakázané a co není, umožňuje policii účinněji zakročovat a nedopouštět se excesů.
V neposlední řadě systém zákonné a podzákonné normy podstatným způsobem zrychluje a zlevňuje trestní řízení. Odpadá totiž nutnost vypracování odborného, resp. znaleckého posudku z oboru politologie nebo historie, který se obvykle vypracovává za účelem stanovení, zda daný symbol projev lze považovat za závadový ve smyslu §§260, 261, 261a. Stejným způsobem, stanovením zakázaných symbolů, je určen i seznam CD, jejichž prodej je nelegální a soupis White power kapel, jejichž vy-stoupení jsou zakázána. Lze pouze doporučit, aby Česká republika změnila svůj trestní zákon obdobným způsobem.

 

Symbolika ultrapravicových a neonacistických organizací:

Využití symboliky:

 

více fotek a podrobností zde

 

zdroj:palba.cz/