NEJVĚTŠÍ A NEJZÁKEŘNĚJŠÍ POKUS V HISTORII LIDSTVA, LŽIVĚ VYDÁVANÝ ZA COVID

Rádio G6 - Admin

Vedoucí pobočky Vodaphone vypráví anonymně ve videu o plánu, kdy bude všecko napojeno na Internet věcí (Internet of Things), neboli na tak zvanou „chytrou síť,“ ať je to telefon, lednička, elektrický proud, pouliční lampy, naprosto všecko. Mobily byly původně zamýšleny pro lidi na cestách, ale jejich použití uvnitř budov si vyžádalo lepší kvalitu signálu a proto byla zavedena 4G a později 5G technologie, bez ohledu na jejich škodlivý vliv na lidský organismus.

 

 

5G je asi 10x silnější než 4G. Je to velmi vysoká frekvence, jen o malý kousek pod klasifikací jako zbraň. Tato frekvence, když se dostane do styku s lidským tělem, tak způsobí otravu buněk. Lidský organismus se zkouší toho vlivu zbavit a vypudí zasažené buňky ven spolu s jedovatými látkami a zbytky RNA, což všecko dohromady se nazývá virus. Takže to, co považujeme za korona virus není žádná korona, ale je to otrava buněk elektromagnetickou energií, která se projevuje vylučováním tekutin, chemikálií a virů. Velká většina všech našich současných nemocí jsou reakce na 4G a 5G satelity, antény, radary, mobilní telefony.

 

To, že je tato skutečnost před námi skrývána a tajena je ten největší podvod v historii světa a to je, co lidi zabíjí.

První síť 5G byla spuštěna ve Wuhanu, v Číně, odkud údajně koronavirus přišel. Trvá to zhruba 6 měsíců, než se škodlivý vliv elektromagnetické energie projeví a pak se jeho následky jeví jako chřipka. Další místa, která zaváděla 5G jsou Španělsko, Itálie, Londýn a většina hlavních měst.

 

Celkem byly tři hlavní pandemie

Ta první byla Španělská chřipka v r. 1918, kdy byly celosvětově spuštěny radiové vlny a vylepšena celosvětová elektrická síť. O 6 měsíců později, miliony lidí zemřely na chřipku. Během 2. světové války byla další pandemie, když byly prvně použity radary a také byly vypuštěny první satelity. V r. 1960 přišla Hong Kongská chřipka, která byla způsobena další vlnou satelitů, vyslaných do Van Allenova pásu. V té době jich tam už bylo asi sto tisíc a všechny vysílaly telekomunikační radarové signály.

 

Rusko nemá zdaleka to množství úmrtí na tak zvaný Covid, protože ještě nezavedli 5G pro běžnou populaci. Používají tuto technologii zatím pouze pro vojsko. Ale tam, kde je 5G zavedena pro běžné lidi, tak i zdraví jedinci podléhají záhadné nemoci a na ni umírají. To všecko kvůli radiaci, která si nevybírá mezi starými nebo mladými – všichni, jak tady jsme, postupně této radiaci podlehneme. Zprávy o nakažlivosti „chřipky“ a „očkování“ jsou pouze na zakrytí skutečného původce všech těchto nemocí, což je 5G.

 

My, lidé, jsme elektromagnetičtí tvorové

Náš nervový systém není nic jiného, než složitý systém drátů, skrze které proudí energie. Mozkové signály a jiné tělesné signály – tyto produkují různé druhy chemikálií, na které reagujeme. Frekvence nás ovlivňují po všech stránkách. Srdce a i naše mysl operují elektricky a také vytváří i spirituální energii, která je mocná a je vědecky prokázáno, že přispívá k naší elektrifikaci. Když se více lidí sejde a společně se modlí, to vytváří mocnou spirituální energii na naši ochranu. Asi proto jsou nejvíce ze všeho v současné době zakazovány bohoslužby a shromažďování lidí v kostelech.

 

Tři strategie na převzetí světa

Naši manipulátoři používají tři strategie: (1) Očkování jedovatými látkami a nanotechnologií, které nás spojí s 5G sítí. Očkování obsahuje látky (grafén), které dělají 5G energii efektivnější, ale také smrtelnější. Proto jsou dnes všude budovány velké márnice, jsou rozšiřovány hřbitovy, protože jsou očekávány miliony nových přírůstků následkem očkování. (2) Očkování má rovněž mikročip, který nás sleduje a zaznamenává všecko, co děláme. (3) Je plánováno zavedení celosvětových digitálních peněz, což má být započato v Americe a rozšířeno do celého světa.

 

Pomocí strašáka COVIDu a následného očkování zničili globalisté celosvětovou ekonomii jen proto, že chtějí vzít veškerou moc malým firmám, rodinným podnikům a jiným drobným podnikatelům. Chtějí zavést nový druh monopolu, nebo spíš oligopolu, což je bezkonkurenční stav, kdy veškerý trh bude ovládat několik mezinárodních firem, odhadem čtyři až pět, jako jsou Amazon, Google a podobné. Tyto firmy mají v budoucnu zaručovat dodávky všeho, co lidstvo potřebuje. V nejnovějších zprávách se píše, že Amazon už začíná otevírat i obchodní domy.

 

Jako další, globalisté chtějí co nejvíce lidí nezaměstnaných. To, že by tito dostávali od státu peníze jsou pohádky, nic takového se nestane. Chtějí zavést nový systém digitálních peněz a ti, kteří nebudou moct prokázat, že mají vakcínu a čip, které budou povinné, nebudou mít peníze žádné.

 

Tento plán se zakládá na naprostém zničení společenského základu jak ho známe, počínaje školstvím, zaměstnáním, společenskými styky – to všecko má být totálně změněno.

 

Spěchají, protože mají málo času

Proti tomu všemu postupuje jakési esoterické osvícení, které se blíží k naší Zemi. Možná proto globalisté se vším tak horlivě spěchají, protože nás chtějí mít všecky podchyceny, zrobotizovány, ještě než nás toto osvícení dosáhne. Proto uplatňují svůj vliv i na církve, neboť když se lidé sejdou a spolupracují, jsou schopni navodit velké změny. Když se skupina lidí společně modlí, to vytváří vibrace, vytváří to Boží moc na Zemi, ztělesňuje to Boha. Tak je vytvářena mocná spirituální energie, jejíž elektromagnetické frekvence pak z nás vyzařují a produkují vyléčení nemocných jako vedlejší účinky.

 

Z toho důvodu jsou kostely zavírány, bohoslužby zakázány, protože tito šílenci chystají cestu pro antikrista a čistá a spravedlivá spirituální energie by jejich plány překazila. A když my se nemůžeme scházet a společně vytvářet spirituální energii, o to větší moc nad námi mají, o to víc se blíží svému cíli. Má se za to, že k tomu účelu organizují tajné satanické rituály spolu s obětováním dětí a dospělých, kdy se snaží podbízet se Satanovi, aby jim dále pomáhal s jejich ďábelskými plány.

 

To nejlepší, co můžeme v této době dělat, je zvýšit naše frekvence. To předpokládá čistý a spravedlivý život a odstranění všeho, co by bránilo Boží energii v postupu. Modlitba a pevná víra v Boha jsou to jediné, co dokáže vytvořit naše vlastní ochranné energetické pole.

 

Proč je dnes tolik barbarství a ohavností?

Mnozí říkají, že Bůh není, protože kdyby existoval, tak by to nedopustil. Jenomže Bůh nevládne tomuto světu. Tomuto světu vládne Satan. Bůh nám jednou dal svobodnou vůli a nemíní se míchat do našich záležitostí. Je ale ochoten pomoci těm, kteří žijí čistý život, mají čisté srdce, bez závisti nebo pýchy, bez nízkých inklinací, kteří nejsou sprostí a vulgární, kteří mají úctu pro druhé lidi a pomáhají kde je potřeba. Musí být ale o tuto pomoc požádán, jinak sám nezasáhne.

 

Kdybychom dokázali informovat druhé, spojili se s nimi v nekonečný, celosvětový celek a společně vytvářeli tuto spirituální energii, veškeré plány globalistů by byly zmařeny.

 

5G jako největší nemorální medikální pokus v lidské historii

Někteří badatelé považují instalace 5G za nejvíc nemorální pokus na lidech. Určitě mají pravdu, protože nikdo nás neinformoval o tom, že tato energie je nebezpečná, že způsobuje těžké nemoci, že mobily jsou také velice nebezpečné a kdo s nimi neustále zachází a telefonuje na všecky strany, doplatí na to jednak zdravotně a jednak psychicky. Lidé si vesměs myslí, že když je to tiché, nevrčí to, nehvízdá, nerámusí, že je to bezpečné a ono to bezpečné není. Zrovna tak jako rentgen, tam už jsme jaksi pochopili, že to záření je škodlivé, tak si budeme muset zvyknout na myšlenku, že i bezdrátová mikrovlnná energie nesmírně škodí. Však dobře víme, že je používána jako zbraň, což by nám mělo cosi říct.

 

V biomedické literatuře je o vlivu bezdrátové radiace pojednáváno už asi 70 let. To, že se nic z těchto informací nevyneslo na veřejnost, je opravdu podivuhodné. Málokteré pokusy ale zahrnovaly pulsující energii a modulaci přenášeného signálu, jak jsou dnes používány. A skoro žádné se nezabývaly přídavným vlivem dalších jedovatých podnětů, které se uplatňují v souladu s touto radiací. Tyto přídavné vlivy ještě zhoršují už tak škodlivé následky elektromagnetického záření. Tím, že nebyly dříve brány v úvahu došlo rovněž k tomu, že účinky bezdrátových frekvencí jsou značně podceněny, i když i ty následky, které byly doposud zjištěny, jsou více než hrozné.

 

Je pravda, že co budou celkové následky zasíťování naší země bezdrátovou 5G technologií nikdo neví a ani vědět nemůže. Je to technologie příliš nová, neprozkoumaná a neověřená. Je jasné, že zdravotní následky budou pro lidstvo katastrofální; ovšem co to udělá pro naši Zemi, která je údajně živý tvor, může být ještě horší.

 

Bezdrátová technologie je schopna navodit v živých bytostech jakoukoliv nemoc, nebo zhoršit stav existující nemoci. Ti, kteří pracují s nebezpečnými chemikáliemi (zemědělci), nebo odstraňují nebezpečné materiály, nebo pracují s vibrujícím zařízením, či sedí většinu dne na jednom místě a vykonávají stále se opakující úkony, ti, kteří používají na úklid silné chemikálie, ti všichni jsou tímto zářením nejvíc ohroženi.

 

Stejně tak je ale ohroženo i naše přežití, protože když radiace zasáhne a zničí nižší tvory, jako je hmyz, ptáci, včely, larvy a také semena, neboli osivo, mnozí z těchto podpůrných tvorů mohou přestat existovat a pak naše pole nebudou opylována a my nebudeme mít co jíst. Jako další, tito malí, nepatrní živočichové, nebo semena skončí často jako potrava větších zvířat a záhadným způsobem, někdy přefiltrováni přes několik zvířecích druhů, se jednoho dne mohou ocitnout v nějaké formě i na našem talíři. Jestliže je tento základní tvor zasažen radiací, i na nás se tento vliv může projevit.

 

Další škodlivý vliv bezdrátové technologie je na implanty. Tyto mohou být kardiostimulátory, defibrilátory, nebo zubní implanty, korunky a můstky, umělé klouby, nebo kostní spony a jiné. Mezi to patří také kovové brýle, kovové šperky, hodinky a podobné. Elektromagnetické záření může nejen že narušit funkci těchto zařízení, anebo u pasivních implantů ovlivní tkáně, které je obklopují, což může urychlit jejich trvanlivost a funkčnost. Může dojít ke zvýšenému zahřívání okolní tkáně, což vyvolá pálení v oné oblasti a mnohdy i spálení.

 

Vliv bezdrátové radiace na srdeční implanty může ohrozit život člověka, který je v sobě má. Rovněž dochází ke zrychlenému uvolňování nanočástic kovového materiálu, které pak mohou proniknout do hloubi těla a způsobovat otravu těžkými kovy. Na příklad, na umělé klouby je vesměs používána kadmiová nerezová ocel a kadmium je velmi jedovaté. Očekávaná výmluva je, že ve slitinách tomu tak není, což nemusí být prokazatelně pravdivé.

 

Jak působí bezdrátová mikrovlnná radiace

Bezdrátová 4G technologie (1,0 – 2,5 GHz) má délku 1 GHz radiace 30 cm a dokáže proniknout do lidského těla do hloubky několika centimetrů. Oproti tomu milimetrové vlny 5G (600 MHz – 47 GHz) proniknou do lidského těla pouze do hloubky několika milimetrů. To je ale nečiní bezpečnější. Reakce na tyto vlny sice vznikne na pokožce, ale signalizace tohoto zásahu dokáže ovlivnit celý nervový systém, srdce a imunitní systém. Jsou rovněž důkazy, že škodlivý vliv milimetrových vln byl zjištěn i v orgánech hluboko uvnitř lidského těla.

 

Bylo rovněž pozorováno, že tato radiace dokáže uvolňovat naše vlastní opiáty, které máme každý v sobě. To může způsobit utlumení bolestí, anebo zesílení vlivu zvenčí dodaných léků proti bolesti. Je to poměrně krátkodobý vliv, který způsobí dlouhodobé ublížení na těle s daleko horšími příznaky. Mobily, Wi-Fi a podobná zařízení toto všecko mohou způsobovat a ještě navíc maskují dlouhodobý škodlivý vliv tohoto zařízení.

 

Žádná z těchto technologií nebyla zkoumána co do bezpečnosti a škodlivosti. Nikdo se až doposud s takovým výzkumem neobtěžoval, o dlouhodobém pátrání ani nemluvě.

 

Jediná spolehlivá obrana proti chřipkám a ve skutečnosti i proti jiným nemocem je dobře fungující imunitní systém. Bezdrátová radiace omezuje funkci imunitního systému a ničí ho. Tím pádem, ať už se jedná o koronavirus, nebo o jakoukoliv jinou chřipku, nebo jinou nemoc, radiace pouze urychluje zhoubný proces a ještě ke všemu vytváří v lidském systému další, přídavné jedy ve formě otrávených buněk.

 

Bezdrátová technologie a automobil

Vliv bezdrátové radiace v autoprůmyslu je neuvěřitelné rozšířen. Málokdo si uvědomuje, že všecky sensory v moderním automobilu, plus jeho vlastní počítač jsou všecko bezdrátové jednotky. Jsou to jakési malé radary a nezdá se, že by výrobci usilovali o zmenšení jejich počtu. Zajímavý diagram je možno shlédnout na stránce ZDE.

 

Automobil ve spojení s bezdrátovou technologií je pro nás velice nebezpečné zařízení. Když si uvědomíte, že často jedete celé hodiny uzavřeni v malém prostoru, obklopeni ze všech stran elektronikou a pokud vezete spolucestující, pak jste ještě dále obklopeni všemi jejich mobily, notebooky a jiným počítačovým zařízením, tak to není zanedbatelná zátěž pro náš imunitní systém. O elektrických autech, poháněných motorem na střídavý proud, ani nemluvě.

 

Policejní radary podél silnic vystřelují na kolemjedoucí auta paprsky mikrovln, z jejichž odrazu zjišťují rychlost vozidla. A k tomu připočtěte znečištění vzduchu, které ještě víc zhoršuje již tak škodlivý vliv bezdrátové radiace, zněkolikanásobený častými mobilovými anténami podél cest, dlouhodobé sezení ve stejné poloze kvůli záchranným pásům, což velmi škodí na zdraví, to všecko, spolu s vyměšováním škodlivých látek z materiálů uvnitř auta, když se jedná o nový vůz, to všecko je pro nás vrcholně nebezpečné.

 

5G technologie a její bezpečnost

 

Debata, týkající se horlivě zaváděného a nikým netestovaného 5G zařízení, antén a celých sítí je živá a žádná strana nemíní ustoupit. Ti, kteří toto zařízení zavádějí trvají na tom, že je naprosto bezpečné a neškodné. Na druhé straně se ale hromadí stále více důkazů o tom, že tomu tak není. Jsou zde ještě další problémy, technické. Na příklad, není přesně známo, jaká další technologie je přidána k 5G a chybí jakékoliv důkazy stran její bezpečnosti. Je pravda, že důkazy o škodlivosti předešlého vydání bezdrátové elektromagnetické radiace, což je 4G, se začínají hromadit. K tomu všemu ale nepřispívá skutečnost, že mnohé telekomunikační firmy zakládají jejich bezpečnostní předpisy na zastaralých a dnes již nepravdivých vědeckých podkladech.

 

Ovšem 5G je jen další krok na cestě k dokonalé síti. Jsou k ní přidány nové a nijak neověřené přídavné elementy, jako jsou pulsování, vysílání paprsku, fázování a hlavně – mega množství zpracovávaných informací. Tam, kde 4G systém byl schopen obsloužit až 4000 radiových frekvencí na čtvereční kilometr, 5G dokáže spojit jeden milion jednotek na stejně velké ploše. Pulsování, polarizace a modulace, to všecko jsou tak nové přídavné technologie, že vůbec nikdo neví, jaký vliv budou mít na nás a na přírodu.

 

5G je ale velmi citlivá technologie. Zdi budov, stromy, ale i listy stromů a keře ji dokážou zablokovat. Proto musí být antény velmi blízko jedna druhé, asi tak 100-300 m, což je mnohem kratší vzdálenost, než u předešlých způsobů bezdrátového přenosu. Takže můžeme očekávat, že zesilovací zařízení bude namontováno na každém druhém či třetím sloupu veřejného osvětlení.

 

Existují i výhrady proti zavádění 5G, protože je to opravdu nebezpečná technologie a záporných hodnocení je čím dál víc. Už to, že bezpečnostní předpisy jsou minimálně 30 let staré a měly být už dávno zhodnoceny s ohledem na nový výzkum a přepsány. Problém je v tom, že některé klíčové organizace, jako třeba WHO (Světová organizace pro zdraví) sestavily skupinu odborníků, na posouzení bezpečnosti této technologie. Bližší výzkum ukázal, že skoro všichni členové těchto skupin byli v úzkém spojení s telekomunikačním průmyslem.

 

V některých zemích nebezpečí těchto nových technologií rychle pochopili, takže na příklad Francie, Israel, Cyprus a Rusko zakázaly Wi-Fi v základních školách; veškerý internet musí být po drátech. V Belgii zakázali prodej mobilů malým dětem a mnoho měst a městských částí zakázaly instalace 5G. Některé země také podstatně snížily dovolenou hranici elektromagnetických vln – ty nejvyšší dovolené hranice jsou v Americe, v Británii a ve většině států Evropské unie!

 

Snad to největší nedorozumnění pramení z toho, že když se mluví o 5G technologii, ne každý má na mysli to stejné. Na příklad Američané to považují za 24-100 GHz, zatímco Británie a Evropská unie jednají jako kdyby to byla stejná frekvence jako předešlá 4G. No a jiní lidé mají zase jiné představy o tom, co je 5G. Takže nikdo z nich nemluví o té stejné věci jako ten druhý. To je samozřejmě podstatný problém, který by bylo záhodno vyřešit co nejdříve.

 

Bezdrátová technologie a nemoci

Bezdrátová technologie je škodlivá, to je nesporné. Vždyť je to technologie, která dokáže pohánět lecjaké zařízení, takže to, co dřív vedlo v drátech, prochází teď volně vzduchem, prochází kolem nás a skrze nás, skrze naše rodiny, skrze naše děti. Pochopitelně, že škodlivé vlivy jsou pak nabíledni. Takže se nemůžeme divit, když tato technologie záporně ovlivňuje reprodukční orgány, způsobuje neuropsychiatrické problémy, ničí imunitu a na buněčné bázi způsobuje škodlivou oxidaci. Mění DNA, ovlivňuje naši genetickou podstatu a bakteriální odolnost vůči antibiotikům, způsobuje nádory a rakovinu.

 

Studie z r. 2016 zjistila spojení mezi mikrovlnami a Alzheimerovou nemocí. Ať už je to mikrovlnná trouba, nebo mobil, vystavovat se těmto frekvencím třeba tím, že příliš často telefonujeme a držíme telefon u ucha, je velmi škodlivé na zrak a také na mozek. Jakákoliv anténa u mobilu dodává přídavný škodlivý vliv. Časté používání mobilu rovněž způsobuje nádory na mozku (gliomy) a migrény. U dětí je toto ohrožení mnohem vyšší, snad proto, že mají tenčí lebeční kost.

 

Obzvlášť šokující je Israelská studie, která dokázala, že potní žlázky fungují jako šroubovité antény, které jsou obzvlášť citlivé na 5G frekvence elektromagnetických vln. Když jsou tyto žlázky vystaveny bezdrátové 5G technologii, dochází k vyměšování hormonů a jejich rozesílání, spolu s jinými signály, po celém těle. Jaké to může mít následky, to uvidíme za pár let, ale spolehlivě to nebude nic, z čeho bychom se mohli radovat.

 

JANE K.

zdroj: https://voxpopuliblog.cz