Komentář – MEMENTO

“Na dnešek připadá 80te výročí přijetí Židovského kodexu, kterým zbavili Slovenská Židů nejprve občanských práv a svobod, pak majetku a nakonec i životů.
Ať je nám tento den připomenutím toho, jak snadno se může stát ideologický fanatismus státní doktrínou a nástrojem útlaku jinak smýšlejících lidí a jak snadno se masmédia mohou stát nástrojem ideologické propagandy tvářící se jako věda “uvádí ve svém statusu Juraj Mesík.

 

Toto však zdaleka není jen o Židech. Historie ukázala mnoho krát, kam takový ideologický fanatismus může zajít, pokud se už v jeho zárodku nepostavíme nerovnoprávného zacházení s lidmi, na základě vyznání, rasy, národnosti, či jakékoliv absurdní segregace překrývající zločiny pseudovědy a manipulací s pojmy “obecného zájmu” a “veřejného zdraví “.

 

Zákony, vyhlášky a nařízení, které ubíraly práva občanem druhé kategorie byly ve své podstatě podobné.
Možná se vám budou zdát některé pasáže Židovského kodexu povědomé? Že se to nemůže zopakovat? Připomeňme si občanskou válku na Balkáně, s tisíci civilních obětí uprostřed “civilizované” Evropy.

 

Židovský kodex ustanovil:
?? v 270 paragrafech zvláštní právní režim pro Židů žijících na Slovensku
Uvádí se v něm mimo jiné:
– Povinnost úřadů a Policejního ředitelství evidovat Židů, Židé jsou povinni hlásit data a jejich změny, kdo si nesplní povinnost, bude pokutován nebo uvězněn na 1.-15.dni.
– Židé jsou povinni nosit židovské označení. Kdo nenosí označení bude potrestáni pokutou, nebo uvězněn na 1-15 dní.
– Zakazuje se uzavřít manželství mezi Židem a Nežidovkou (Židovkou a Nežidům) jakož i mimomanželský styk, trest za nedodržení je 3-5 let vězení.
– Židé se vylučují z volebního práva a veřejnoprávních funkci a zaměstnáních ve službách státu. Žid nemůže být notářem, advokátem, lékařům, ani zvěrolékařem.
– Židé bo věku 16-60 let jsou povinen jednat práce, které jim přikáže Ministerstvo vnitra, takové práce však nepodléhají veřejnoprávnímu pojištění, nenastoupení do práce se trestá peněžitým trestem nebo vězením.
– státní orgány mohou kdykoliv učinit u Židů domovní prohlídku, poštovní zásilky Židů musí být označeny žlutou hvězdou a nepodléhají listovému tajomnstvu.
– Židé mají na prikaz Ministerstva vnitra povinnost se vystěhovat, může om být odepřen pohyb v určité části města, nebo jim být zakázána návštěva některých podniků, lázní, kaváren, výstav ..
– mají zakázáno právo shromažďování jakož i svobody slova a tisku, zakazuje se jim zřizovat spolky, vydávat ani přispívat do časopisu, ani židovské písemnosti rozmnožovat
– Židé se vylučují z jakéhokoliv studia
– Židé v školskopovinnom věku musí plnit docházku ve zvláštních školách nebo třídách, které pro tento účel určí Ministerstvo školství.
– povolení zaměstnat Žida se udělí pouze určité osobě pro určité zaměstnání.
– židovští zaměstnanci po propuštění nemají nárok na zaopatřovací a penzijní “požitky”.
– cestovní pasy, průkazy a jiné doklady lze vydat Židům jen se souhlasem ministerstva vnitra a to maximálně na 1 rok.
– zbrojní pasy, rybolovné lístky, řidičské listy Židů pozbývají platnosti a po vstupu tohoto nařízení je musí odevzdat do 8. dny na okresním policejním úřadě
– Židé nemohou nabývat vlastnická práva k nemovitostem, k platnosti právních úkonů spojených s převodem židovských nemovitosti je třeba souhlasu ústředního hospodářského výboru, který má právo vybírat 20% daň z takového převodu.
– Židům se omezuje možnost nakládat s hotovostí a jsou povinen ukládat hotovost na vkladní knížky na vlastní jméno a platby ve prospěch Židů mohou být realizovány pouze na účty v bance.
– Židům se zakazuje držba fotografických aparátů, dalekohledů a gramofonových desek
– Ústřední hospodářský výbor může z důvodu veřejného zájmu nařídit vlastníkovi židovského domu nebo bytu nařídit jeho vyprázdnění, takový příkaz je exekučním titulem
– pozemkový úřad může exekuovat židovské pozemky, nebo zrušit nájemní smlouvy.
– Židé jsou povinni prokázat veškerý svůj majetek do 1. 10. 1941 na notářském úřadě a žalářem se potrestán každý Žid, který podá nepravdivé nebo nepřesné přiznání.
– Židé vyloučeni ze státních služeb musí být
propuštění fo 2 měsíců.
podepsaní:
Dr. Tuka v.r., Sivák v.r., Mach v.r., Dr. Pružinský v.r., Dr. Fritz v.r., Dr. Medtický v.r., Stano v.r., Čatloš v.r.

Ps: Jen aby se nezapomnělo.

zdroj: Zuzana Ballasch