Projekt s názvem „Nezmrznou“ úspěšně v Plzni běží, zajištuje pomoc bezdomovcům

Zdenek Zoubecek

Problematikou bezdomovců žijících na území Plzně v současných mrazivých dnech se zabývali klíčoví partneři, kteří se na území Plzně angažují v pomoci osobám bez domova. Cílem jednání bylo posílení pomoci v zátěžových měsících.

„Musím konstatovat, že díky angažovanosti a součinnosti všech složek, s nemalou finanční podporou města, je zajištěna pro osoby bez přístřeší služba nízkoprahového centra a noclehárny v Domově sv. Františka. V rámci projektu Nezmrznou, jsou pro případ zvýšeného zájmu o nocleh, nasmlouvány kapacity v komerčních ubytovnách. Funguje potravinová pomoc i charitní humanitární sklad a bezodkladná humanitární pomoc, a to včetně terénní krizové služby Diecézní charity Plzeň,“ shrnul jednání radní pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem David Šlouf (ODS).

„I přesto je třeba zmínit, že určitá část osob žijících na ulici bude z principu vždy odmítat jakoukoliv nabízenou pomoc nebo službu, i s vědomím toho, že v mrazivých dnech může mít pro ně toto rozhodnutí fatální důsledky. Není však v našich silách, ani v silách poskytovatelů služeb, jejich rozhodnutí jakkoliv zvrátit,“ uvedla náměstkyně pro oblast sociálních věcí Eliška Bartáková (ANO).

„Čím dál více se ukazuje, že ruku v ruce s terénní činností neziskového sektoru, právě s ohledem na ochranu zdraví osob odmítajících přijmout sociální službu, funguje efektivně městská policie. Strážníci jsou obeznámeni se všemi nocležišti a lokalitami, kde se tyto osoby zdržují, znají je a informují je o dostupné pomoci. Není ojedinělým případem, kdy právě strážníci zachránili člověka žijícího na ulici před jistou smrtí, což je veřejností velmi pozitivně vnímáno,“ konstatoval radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký (ČSSD).

 

 

„Máme vytvořenou síť partnerských organizací, se kterými spolupracujeme v rovině terénní práce, výdeje potravin nebo zajištění materiální pomoci. Vedle úřadů městských obvodů je mezi nimi Městská charita Plzeň, Středisko křesťanské pomoci Plzeň, POINT 14, Spolek Ulice, Společnost Tady a Teď nebo Centrum protidrogové prevence a terapie, jejichž klienti pravidelně docházejí do našeho výdejního střediska v Cukrovarské ulici, které funguje nepřetržitě i v těchto svátečních dnech. S pomocí města dokážeme velmi pružně reagovat na vzniklý požadavek,“ doplnil Jiří Lodr, ředitel Diecézní charity Plzeň.

 

 

zdroj/foto:https://plzenska.drbna.cz