Maloplošná Chko

 

Maloplošná Chko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Máloplošné Chráněné krajinné oblasti 

 

 1. Chráněná krajinná oblast Lužické hory

IV.            Založení a sídlo CHKO

V.            Předchozí období

 1. V roce 1956 bych schválen zákon číslo 40 / 1956 Sb., který uložil založení odborných pracovišť zaměřených na státní ochranu přírody. V tehdejším Libereckém kraji jak ochranu památek, tak přírody zajišťoval Vlastivědný ústav se sídlem v Liberci. Po přijetí citovaného zákona na území Ústeckého kraje byl úkol svěřen samostatnému referátu Krajskému národnímu výboru v Ústí nad Labem. Rada KNV zřídila roku 1958 krajské středisko památkové péče a ochrany přírody. Po vzniku Severočeského kraje k 1. červenci 1960 byl zřízen samostatný referát zde, byl podřízen odboru kultury KNV. Toto středisko připravilo návrhy na zřízení několika CHKO na území kraje včetně CHKO Lužické hory.

 

VII.            Vlastní existence

 • CHKO Lužické hory byla založena 19. března 1976 výnosem Ministerstva kultury č.j. 6.927/76. Při založení měla na starosti území v rozsahu 265 km² v okresech Děčín, Česká Lípa, v malém i v okrese Liberec. Ve své péči měla 5 státních přírodních rezervací (SPR), 1 chráněné naleziště (CHN) a 3 chráněné přírodní výtvory (CHPV). Prvním sídlem správy CHKO byl v roce 1976 Děčín, od 1. ledna 1979 byla v Jablonném.
 1. Po zrušení krajských národních výborů a jejich středisek byly správy všech CHKO k 1. lednu 1991 předány pod Český ústav ochrany přírody v Praze řízené Ministerstvem kultury. Brzy poté vzniklo Ministerstvo životního prostředí ČR a podřídlo si všech 23 správ CHKO v České republice, začlenilo je do samostatného útvaru. V březnu 1995 ministr zrušil Český ústav ochrany přírody a zřídil dvě nové organizace – Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR a Správu chráněných krajiných oblastí. Obě organizace měly sídlo v Praze, po republice mají detašovaná pracoviště.
 2. Své sídlo Správa CHKO Lužické hory musela v roce 1991 opustit (výpověď nového majitele objektu) a přestěhovala se v říjnu do budovy Městského úřadu v Novém Boru na náměstí Míru. Tehdy měla 8 pracovníků. Nový Bor, náměstí Míru. Brzo se ukázaly nové prostory jako nedostatečné, protože se přistěhovaly do budovy další organizace

XI.            Maloplošná chráněná území

 1. Chráněný přírodní výtvor (CHPV) – Pustý zámek, Naděje a Bílé kameny
 • Po přijetí dalších zákonů byly lokality přeregistrovány do jiných kategorií (NPR, NPP, PR a PP) a postupem času jejich počet vzrostl.

 

 • Chráněná krajinná oblast Železné hory
 • CHKO zaujímá centrální část Železných hor. Nejvyššími vrcholy jsou Vestec s 668 metry nad mořem a Spálava s 663 metry. Nejnižší místa jsou u Podhořan a Slatiňan se shodnou nadmořskou výškou 268 metrů.
 • Nápadným útvarem je hlavní hřeben, který se táhne od Ždírce nad Doubravou do Podhořan a dále k Týnci nad Labem. V tomto hřebenu jsou vedle četných vrcholů (včetně Vestce a Spálavy) nápadné i rokle. Největší a nejkrásnější jsou Lovětínská a Hedvíkovská, které prorážejí hlavní hřeben u Třemošnice a Závratce. Na severní straně CHKO je nejnápadnější Bučina, kopec mezi Kraskovem a Prachovicemi, s nadmořskou výškou 606 metrů. U Slatiňan s nadmořskou výškou 391 metrů je kopec Hůra.V severní části CHKO je jediná velká rokle vytvořená řekou Chrudimkou. Tento kaňon je chráněn v rámci přírodních rezervací Krkanka a Strádovské peklo. Jižně od hlavního hřebene je nižší část zvaná Dlouhá mez. Z ní je nápadný u Libice nad Doubravou kopec Hradiště. Dále k jihu mezi Bílkem a Chotěboří je malebné kaňonovité údolí řeky Doubravy. Mezi Ždírcem nad Doubravou a Studencem leží táhlý hřbet Cerhovy. Na území CHKO je registrováno přes 1 200 druhů vyšších rostlin, z toho asi 1 000 druhů domácích tj. druhů přirozeně se vyskytujících. Fauna —-Na území CHKO žije přes 75 druhů měkkýšů, významní jsou také motýli zvláště v oblasti Dlouhé meze (celkový počet druhů motýlí fauny v oblasti je 1262[1]). Z obratlovců bylo zaznamenáno 230 druhů (24 ryb, 12 obojživelníků, 7 plazů, 141 ptáků a 46 savců).
 1. Chráněná krajinná oblast Kokořínsko
 • Chráněná krajinná oblast Kokořínsko byla vyhlášena roku 1976[1] v oblasti, která se v minulosti nazývala Polomené hory, Dubské skály či Dubské Švýcarsko (Daubaer Schweiz).
 • Chráněná krajinná oblast zaujímá rozlohu 271,57 km². Patří k nejkrásnějším oblastem Mělnicka i celých Čech. Krajina má kaňonovitý charakter, v severní části přechází v pahorkatinu, jsou pro ni typické pískovcové skály, z nichž mnohé vytvářejí rozličné tvary – skalní převisy, drobné jeskyně, výklenky a římsy. Polomené hory podobně jako České středohoří vznikly koncem třetihor, kdy došlo k rozlomení reliéfu a proniknutí čedičového a znělcového magmatu k zemskému povrchu.

XXIII.            Založení a sídlo CHKO

 • Oblast je vyhledávaná českými i německými turisty již nejméně od poloviny 19. století.
 • Chráněná krajinná oblast zde byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j. 6.070/76 ze dne 19. března 1976. Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko při svém založení sídlila na Zámku Mělník a dislokované pracoviště měla v Holanech u Zahrádek v okrese Česká Lípa.[2]
 • Nyní sídlí ve městě Mělník, adresa je Česká 149, 276 01 Mělník. Město Mělník samotné ovšem leží již vně území CHKO, asi 7 km od její hranice. Spravované území se rozprostírá na území třech krajů a několika okresů, zejména Mělník a Česká Lípa. CHKO Kokořínsko se skládá ze dvou oblastí – kokořínské a vlhošťské.

XXVII.            Chráněná území

 • V době svého založení (1976) měla správa CHKO na starosti dvě maloplošný chráněná území – Státní přírodní rezervace SPR Kokořínský důl a Chráněný přírodní výtvor CHPV Špičák u Střezivojic. A také jednu naučnou stezku – Kokořínská rokle.[2]
 • Nyní je zde celá řada přírodně cenných míst chráněna jako maloplošná chráněná území – přírodní rezervace a přírodní památky. Správa CHKO Kokořínsko má v působnosti i některá maloplošná chráněná území mimo oblast Kokořínska, např. v okresech Nymburk a Kolín.

 

 • Chráněná území v okrese Česká Lípa

 

XXXI.            Historický vývoj

 • Na území okresu platily i v oblasti životního prostředí stejné zákony a předpisy, jako v celém Československu. Roku 1956 vstoupil v platnost zákon č.40/1956 Sb., který nově určil názvy i náplň kategorií ŽP. Na Českolipsku vláda v Praze, případně Okresní národní výbor v České Lípě vyhlásily lokality Státní přírodní rezervace (SPR), Chráněná naleziště (CHN), Chráněné studijní plochy (CHSP), Chráněný přírodní výtvor (CHPV) či Chráněná přírodní památka (CHPP). Vývoj značně ovlivnilo obsazení ČSSR našimi i sovětskými vojsky, na značné části okresu vznikl Vojenský prostor Ralsko, kam pravomoc nově vznikajících CHKO nezasahovala. V roce 1992 byl vydán nový zákon České národní rady č.114/1992 Sb. a následně vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR, který předchozí zákon z roku 1956 nahradil. Změnilo se i označení řady kategorií a vznikly nové, případně dostaly odlišné pojetí. Mnohé byly zařazeny do nadnárodních pojmů dle Ramsarské úmluvy, do systému Natura 2000. Po vzniku České republiky docházelo ke změnám i ve státní správě, zanikl ONV České Lípa, změnily se ministerstva i systém vyhlašování chráněných území. Došlo i ke změně hranic okresu, když Jablonné v Podještědí s okolím přešlo pod okres Liberec.

Maloplošná chráněná území

Jsou zde všechny jejich typy a péči o ně si správy všech tří CHKO rozdělily. Výjimkou je řada chráněných lokalit na území bývalého Vojenského prostoru Ralsko. Celkem jsou v okrese 3 národní přírodní rezervace, 3 národní přírodní památky , 8 přírodních rezervací a 26 přírodních památek. Není zde žádný přírodní park.

 

 

Sepsal Jiří Šoltýs

 

Redaktor Gipsy Rádia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obrázku : https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNrKeg-NPfAhWBKSwKHTI7Ca8QMwh_KDUwNQ&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.cz%2Fslide%2F2535482%2F&psig=AOvVaw3Hpl2cDbcoJX3Ni864tvzY&ust=1546684863898601&ictx=3&uact=3

 

 

 

 

Zdroj Obrázku : https://gipsyradio.cz/wp-admin/media-upload.php?post_id=8418&type=image&TB_iframe=1

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *